Allmänna Villkor

1 Allmänt
BoostlyMedia
ägs och drivs av Ecommerce Of Stockholm AB,(organisationsnummer 559155-9561) Nedan kallat BoostlyMedia. 

Dessa villkor gäller för all försäljning av varor, produkter och tjänster från www.boostlymedia.com till kund.

Till grund för köpeavtalet finns bekräftelsen du får via email vid beställning.

2 Definition av parter samt termer

Säljare är BoosltyMedia, nedan även kallat ”vi” eller ”oss”.

Köpare är det företag eller privatperson som uppges som köpare i beställningen, som nedan kallas för kund, du, dig, din eller ditt.

Hemsida innebär all grafisk formgivning, illustrationer, kod, text och allt annat material framtaget av BoostlyMedia. 

Logotyp innebär all grafisk formgivning/ profilering (tex ikoner, profilbild, visitkort, text) eller illustrationer och allt annat material framtaget av BoostlyMedia.

3 Uppdateringar på hemsidan/ Annonser

BoostlyMedia försöker alltid att ge så korrekt information som möjligt till alla våra kunder. Vi förbehåller oss dock rätten att det kan ske felskrivningar, tryckfel på vår hemsida och i annonser/ marknadsföring. Vi förbehåller oss även rätten att när som helst utan förvarning göra uppdateringar kring information, ändringar på hemsidan, ändring av priser eller paket. 

4 Avtal/ Beställningar/ Sekretess/ Säkerhetskopiering

När du lägger en beställning är den bindande efter att vi konfirmerat din beställning och när den registreras på vår databas. När vi mottagit och sett igenom din beställning, bekräftar vi din order genom att skicka ett bekräftelse email till dig. Vi är bundna av din beställning, så länge den stämmer överens med de paketpriser/priser/produker/tjänser som vi erbjuder på hemsidan/ i vår marknadsföring. Eller att vi på annat sätt via email meddelat annorlunda. 

Vi förbehåller oss dock rätten att avbryta din order eller delar av den om vi inte kan leverera det kunden önskat, vid missförstånd, eller annan anledning som gör att vi väljer att inte genomföra beställningen.

Vi meddelar alltid kunden om detta så fort vi upptäckt problemet och du kommer få möjligheten att konfirmera ändringen, avbeställningen.

På vår hemsida skriver vi ibland leveranstider, vi förbehåller oss rätten att avvika från denna om din beställning kräver det. Exempelvis, du beställer en hemsida där du vill genomföra tidskrävande ändringar eller kommunikation/återkoppling tar längre tid än förväntat. Eller om du uppdaterar/ utför ändringar i ditt logotyp paket som är tidskrävande. 

För att skydda BoostlyMedias arbete och idéer förbinder sig kunden vid beställning av en sekretessförbindelse. Det får inte ske kopiering eller användning av vårt arbete när vi ger kunden ett utkast/designförslag på en hemsida, logotyp eller andra tjänster. 

En del av materialet sparar vi (som nämnts i integritetspolicy) för att lösa eventuella tvister. Om du inte vill att vi exempelvis sparar din logotyp, vänligen meddela oss detta. 

5 Betalning, avgifter och ränta

Vi har 14 dagars villkor på våra fakturor och vi skickar dem i samband med att kunden godkänt loggan/hemsidan. Den här informationen står på vår hemsida och genom att lägga en beställning godkänner kunden detta.

Vi förbehåller oss rätten att behålla produkten tills dess att betalningen är genomförd. Exempelvis om du köpt en hemsida/logga av oss lämnar vi över den på din server/skickar filerna när betalningen är oss till handa. 

Vid utebliven betalning efter förfallodatum kan vi skicka ärendet till inkasso.

Vi debiterar ingen avgift för fakturabetalning. Om betalningen uteblir debiteras påminnelseavgift på 60 SEK, samt dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande referensränta. Kund blir ersättningsskyldig för Kronofogdeavgifter/ inkassokostnader och andra kostnader som kan uppkomma om betalning uteblir. 

Avbrutna beställningar kan komma att debiteras med 500 kr, denna information finns på hemsidan i samband med att kund lägger en beställning. Exempel på när du som kund blir debiterad:

  1. Du har mottagit designförslag och meddelat att du vill gå vidare med en design/ godkänt en design på något av logotyp paketen eller för en hemsida, men inte betalar din faktura.  
  2. Du har mottagit designförslag och meddelat att du vill gå vidare med någon av våra designförslag, men sedan frångår essentiella detaljer från din ursprungliga beställning exempelvis byter/ändrar logotyp namn, ändrar ikon, eller annan större förändring som gör att vi inte kan fortsätta med designförslagen du redan mottagit. Eller att kund inte svarar inom rimlig tid, så att beställningen kan anses som avbruten.

7 Returrätt/ Ångerrätt

BoostlyMedia följer de krav som ställs av konsumentverket enligt Ångerrätt vid distanshandel. Vi erbjuder även en nöjdhetsgaranti som gäller under hela projektet fram tills du har godkänt din logotyp. Efter godkännande anses projektet som färdigt och då gäller ej garantin.

8 Upphovsrätt / Ändringar / Vidareöverlåtelse/ Användning

Upphovsrätten till vissa produkter så som logotyper och hemsidor inklusive förslag, texter, rubriker och illustrationer behålls av BoostlyMedia fram till att full betalning är oss till handa. Detta inkluderar eventuella merkostnader så som påminnelseavgifter eller inkassokostnader.

Efter att BoostlyMedia har betalningen tillhanda får kunden den exklusiva rätten till nyttjande av produkten. I detta ingår att kunden ej har rätt att använda något material eller förslag som BoostlyMedia har tagit fram under processen förutom den köpta loggan/ slutversion av hemsidan. Exemplevis om kund köpt en logga får kunden inte använda sig av tidigare förslag och utkast som kund ej betalat för. Kunden får ej lägga över text, beskära, förvränga en logotyp utan att ha betalt för loggan. Kund får ej använda sig av förslag/utkast av en hemsida utan att ha betalt för den versionen.

I och med att kunden köper logotyp och/eller hemsida och att kunden får rätten att nyttja produkten tar kunden även ansvar för hur produkten används. Vi registrerar inga varumärkes eller designskydd. I och med att kunden godkänt logotyp/hemsida/design är det således kundens ansvar att upprätta registreringar/skydd om kunden så vill. I och med köp förstår kunden att det är kundens enskilda ansvar att förhålla sig till de lagar som gäller kring varumärkesanvändning exempelvis patenter som andra företag upprättat kring sina logotyper/design/hemsida/ikoner.

BoostlyMedia behåller all nyttjanderätt, upphovsrätt samt exklusivitet till de förslag vi kommit med och skickat till kunden, tills dess att en överlämning sker och full betalning är BoostlyMedia tillhanda, då är slutresultatet av loggan/hemsidan kundens och kunden har rätt att göra vad kunden vill med materialet. Med slutresultat menas de filer vi skickar till kunden i samband med betalning. Med slutresultat ingår inte de utkast vi tidigare under processen skickat. Dessa förblir BoostlyMedias även efter köp.

10 Kundens ansvar/Garanti

Vi vill att alla kunder ska vara nöjda med den tjänst eller produkt de köpt av BoostlyMedia. 

I våra paket har vi försökt vara så specifika som möjligt för att det ska vara tydligt för kunden vad som ingår. Vårt erbjudande/priser/paket för hemsidor och loggor riktar sig främst till enklare illustrationer, texter, design och funktioner. Detta försöker vi vara tydliga med i text och bilder på vår hemsida exempelvis genom att visa tidigare kundbeställningar. Vi förlitar oss på gott samarbete, det är således även kundens ansvar att stämma av med oss kring tankar för design av logga/hemsida. Vi förbehåller oss rätten att ta ytterligare betalt om kunden vill ha något som ligger utanför ramarna än det vi anser ingår i de paket och priser vi erbjuder. Pris utanför paketpriserna diskuteras via email och kunden kommer veta innan godkänd beställning vad slutpris blir. Vi erbjuder även skräddarsydda paket på kunds begäran, pris och detaljer konfirmeras/diskuteras över mail.

Ändringar efter slutfört arbete kommer att faktureras och kund kommer bli informerad om pris för detta innan ändringar sker.

11 Konfliktlösning / Bistridande av Faktura

Tvister mellan kund och BoostlyMedia ska i första hand försöka lösas mellan dessa parter. I det fall tvisten inte blir löst inom 7  dagar efter att en av parterna har meddelat den andra parten om den, så ska tvisten lösas i domstol.

Parterna ska mötas i Stockholm tingsrätt Sverige.